Yêu cầu về sử dụng

Một doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước khi sử dụng nó trên thị trường để thương mại hóa sản phẩm và dịch vụ của mình. Tuy nhiên, có một số nước sẽ không chính thức đăng ký nhãn hiệu cho đến khi bạn có chứng cứ về việc đã sử dụng nhãn hiệu đó (ví dụ: Hoa Kỳ).

Hơn nữa, đối với Việt Nam, chứng nhận đăng ký của một nhãn hiệu sẽ bị hủy bỏ nếu nhãn hiệu đó không được sử dụng trong 5 năm liên tục. Quy định này nhằm bảo đảm rằng việc đăng ký nhãn hiệu được thực hiện với ý định sử dụng nhãn hiệu thực tế trên thị trường chứ không phải chỉ đơn thuần là vì mục đích ngăn chặn người khác sử dụng.

Biểu tượng của nhãn hiệu

Nhiều công ty sử dụng các dấu hiệu như ®, TM, SM, MD (viết tắt của từ marque depose trong tiếng Pháp) hoặc MR (viết tắt của từ marca registrada trong tiếng Tây Ban Nha) hoặc các biểu tượng tương đương bên cạnh nhãn hiệu với mục đích thông báo cho người tiêu dung và đối thủ cạnh tranh rằng từ ngữ, lôgô hoặc dấu hiệu đó là nhãn hiệu. Việc sử dụng các biểu tượng này là không bắt buộc và nhìn chung là không tạo ra sự bảo hộ pháp lý mạnh hơn cho nhãn hiệu, mà chỉ là cách thức thuận tiện để thông báo cho người khác rằng dấu hiệu đó là nhãn hiệu, qua đó cảnh báo những người xâm phạm hoặc có ý định xâm phạm. Biểu tượng ®, MD và MR được sử dụng khi nhãn hiệu đã được đăng ký. TM thể hiện rằng dấu hiệu đó là nhãn hiệu hàng hóa và SM đôi khi được sử dụng cho nhãn hiệu dịch vụ.

 

Biểu tượng ® trong logo IPTC muốn gửi thông điệp rằng nhãn hiệu này đã được đăng ký

Một nhãn hiệu dùng cho nhiều sản phẩm

Tùy thuộc vào chiến lược thương hiệu, một công ty có thể quyết định sử dụng một nhãn hiệu cho tất cả các sản phẩm của mình, do vậy, cần phải củng cố thương hiệu mỗi khi giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường, hoặc sử dụng nhãn hiệu khác nhau cho các dòng sản phẩm khác nhau.

Sự cho phép sử dụng chung một nhãn hiệu đã biết đối với các sản phẩm mới giúp cho sản phẩm mới hưởng lợi từ hình ảnh và uy tín vốn có của nhãn hiệu. Tuy nhiên, nếu một hình ảnh có tính phân biệt là cần thiết cho dòng sản phẩm mới thì cũng nên xem xét sử dụng một nhãn hiệu mới tương ứng.

Pepsi sử dụng nhiều nhãn hiệu khác nhau cho mỗi sản phẩm khác nhau

Để phù hợp với chiến lược kinh doanh của bạn thì cho dù lựa chọn của bạn là gì, bạn cũng nên bảo đảm rằng nhãn hiệu được đăng ký cho tất cả các chủng loại hàng hóa và/hoặc dịch vụ sẽ sử dụng nhãn hiệu đó.

Tổng hợp: HT
Chia sẻ