GIÁM ĐỐC

ThS.NCS Nguyễn Minh Huyền Trang

Điện thoại: (84-28) 37242181 – máy lẻ: 1491

Email: nmhtrang@vnuhcm.edu.vn


CHÁNH VĂN PHÒNG

ThS. Ngô Hữu Thống

Điện thoại: (84-28) 37242181 – máy lẻ: 1491

DĐ: 0911471288

Email: nhthong@vnuhcm.edu.vn


TRƯỞNG PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

KS. Vương Hoàng Nguyên
Điện thoại: (84-28) 37242181 – máy lẻ: 1491
Email: vhnguyen@vnuhcm.edu.vn


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

CN. TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH
Điện thoại: (84-28) 37242181 – máy lẻ: 1491
Email: ttpanh@vnuhcm.edu.vn

 

 

 

Chia sẻ