GIÁM ĐỐC

PGS.TS Huỳnh Quyền

Điện thoại: (84-28) 37242181 – máy lẻ: 1369

Email: hquyen@vnuhcm.edu.vn


CHÁNH VĂN PHÒNG

ThS. Ngô Hữu Thống
Điện thoại: (84-28) 37242181 – máy lẻ: 1491
Email: nhthong@vnuhcm.edu.vn


TRƯỞNG PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

KS. Vương Hoàng Nguyên
Điện thoại: (84-28) 37242181 – máy lẻ: 1491
Email: vhnguyen@vnuhcm.edu.vn


CHUYÊN VIÊN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CN. TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH
Điện thoại: (84-28) 37242181 – máy lẻ: 1491
Email: ttpanh@vnuhcm.edu.vn

 

 

 

Chia sẻ