Địa điểm: Sáng chế - Giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích là gì? Điểm khác nhau giữa sáng chế và giải pháp hữu ích?

Giải pháp hữu ích là gì? Điểm khác nhau giữa sáng chế và giải pháp hữu ích?

Ở một số nước, sáng chế có thể được bảo hộ dưới dạng giải pháp hữu ích, còn được gọi là “sáng chế đổi mới”, “sáng kiến hữu ích” hoặc “sáng chế ngắn hạn”. Xem bài bằng độc quyền sáng...

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

Trung tâm SHTT&CGCN là đối tác quan trọng, thành viên mạng lưới TICS của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) và là một IPHub của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam(IP Vietnam), chúng tôi đã...


Call: 0911471288