Trước khi đăng ký nhãn hiệu, các doanh nghiệp nên biết sẽ có một số loại dấu hiệu thường không được chấp nhận đăng ký làm nhãn hiệu cho công ty của bạn. Đơn đăng ký nhãn hiệu thường bị từ chối dựa trên một số căn cứ chung như sau:

Tên gọi chung.Ví dụ, nếu công ty bạn có ý định đăng ký nhãn hiệu CHAIR (có nghĩa là ghế) để bán sản phẩm ghế, nhãn hiệu sẽ bị từ chối do “chair” là tên gọi chung của sản phẩm (là ghế).

Từ ngữ có tính mô tả. Đó là những từ ngữ thường được sử dụng trong thương mại để mô tả sản phẩm. Ví dụ, nhãn hiệu SWEET (có nghĩa là ngọt) có thể bị từ chối khi đăng ký cho sôcôla vì tính mô tả của nó. Thực vậy, sẽ là không công bằng khi trao cho một nhà sản xuất sôcôla độc quyền đối với từ “sweet” để tiếp thị sản phẩm của mình.

Tương tự, các thuật ngữ chỉ chất lượng hoặc tán dương sản phẩm như “RAPID” (nhanh), “BEST” (tốt nhất), “CLASSIC” (kinh điển) hoặc “INNOVATIVE” (sáng tạo) có khả năng làm phát sinh sự phản đối tương tự trừ khi chúng là một bộ phận của một nhãn hiệu có khả năng phân biệt khác. Trong những trường hợp trên, Cục SHTT có thể sẽ có ghi chúng trong văn bằng rằng “không bảo hộ phần chữ” của nhãn hiệu.

Nhãn hiệu “LÀ VIỆT” được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng phần chữ.

Nhãn hiệu có tính mô tả. Đó là những nhãn hiệu có khả năng đánh lừa hoặc lừa dối người tiêu dùng về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của sản phẩm. Ví dụ, tiếp thị bơ thực vật dưới một nhãn hiệu mô tả con bò sữa có thể sẽ bị từ chối với lý do bị coi là lừa dối người tiêu dùng vì họ có thể liên hệ nhãn hiệu với với các sản phẩm hằng ngày (nghĩa là bơ).

Nhãn hiệu bị coi là trái với trật tự công cộng và đạo đức. Những từ ngữ và sự minh họa bị coi là vi phạm các chuẩn mực về đạo đức và tôn giáo được chấp nhận rộng rãi ở nước đăng ký bảo hộ thì nhìn chung không được phép đăng ký làm nhãn hiệu. Ví dụ nhãn hiệu quảng cáo “MỞ LON VIỆT NAM” của Cocacola bị cơ quan chức năng tuýt còi mặc dù có thể họ không đăng ký nhưng việc phổ biến hình ảnh này ra công đúng cũng gần như vi phạm điều này.

Quốc kỳ, huy hiệu, dấu xác nhận chính thức và biểu tượng của quốc gia và các tổ chức quốc tế đã được thông báo cho Văn phòng quốc tế WIPO cũng bị loại ra khỏi đối tượng đăng ký.

Đơn đăng ký còn bị từ chối dựa trên “cơ sở tương đối”nếu nhãn hiệu xung đột với các quyền của nhãn hiệu đã có trước. Nghĩa là nếu có hai nhãn hiệu trùng nhau (hoặc rất giống nhau) dùng cho cùng loại sản phẩm có thể gây ra nhầm lẫn cho người sử dụng. Cục SHTT cũng sẽ kiểm tra sự xung đột với các nhãn hiệu đang được bảo hộ (kể cả các nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký) như là một phần của quy trình đăng ký, trong khi nhiều nước khác chỉ thực hiện việc này khi nhãn hiệu bị bên thứ ba phản đối sau khi công bố nhãn hiệu.

Trong trường hợp bất kỳ, nếu Cục SHTT thấy rằng nhãn hiệu của bạn trùng với hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu có trước cho nhóm sản phẩm trùng hoặc tương tự, nhãn hiệu đó sẽ bị từ chối hoặc huỷ bỏ.

Tổng hợp: HT
Chia sẻ