Căn cứ định hướng chiến lược phát triển tài sản trí tuệ tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) giai đoạn 2021-2025, Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-SHTT của Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM (IPTC) về việc Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2020-2021 (sau đây gọi tắt là Chương trình 04), Căn cứ Thông báo số 1 ngày 10/5/2020 và Thông báo số 2 ngày 14/8/2020 về việc triển khai Chương trình 04

Căn cứ các phiếu đề xuất do các Tổ chức, cá nhân trong ĐHQG-HCM và kết quả thẩm định nội dung và tình trạng kỹ thuật của các đề xuất, IPTC thông báo kết quả phê duyệt (đợt 1) về đề xuất hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam (danh sách đính kèm).

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có đề xuất được phê duyệt liên hệ phối hợp với IPTC và các bên liên quan để hoàn thiện thủ tục để tiến hành xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại các cơ quan có thẩm quyền.

Toàn văn thông báo
Chia sẻ