Tác phẩm âm nhạc “Ký ức An Giang” đã được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả theo Quyết định số 4785/2020/QTG ngày 22 tháng 7 năm 2020 Của Cục Bản Quyền Tác giả – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Chi tiết Quyền tác giả:

Tên tác phẩm: Ký ức An Giang, Loại hình: Tác phẩm âm nhạc

Tác giả: Võ Văn Thắng, Trịnh Bửu Hoài

Ngày cấp chứng nhận: 22 tháng 7 năm 2020.
Chia sẻ