Dưới đây là một số quy tắc vàng giúp tránh được các tranh chấp với người làm thuê hoặc nhà thầu độc lập:

Tư vấn chuyên gia pháp luật.

Các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu rất phức tạp và rất khác nhau giữa các nước. Đối với hầu hết các vấn đề pháp lý, cần phải có ý kiến tư vấn chuyên môn trước khi ký kết hợp đồng với người lao động hoặc nhà thầu độc lập.

Đạt được thỏa thuận bằng văn bản

Thống nhất về người sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm bất kỳ được người làm thuê hoặc nhà thầu độc lập tạo ra, việc chuyển giao quyền sở hữu có được thực hiện không và khi nào, ai là người khai thác sản phẩm, ai sẽ trả tiền cho sản phẩm, có được phép cải tiến và sửa đổi không, v.v.. Hãy chắc chắn rằng những gì bạn thống nhất được là phù hợp với quy định hiện hành về sở hữu trí tuệ.

Ký kết hợp đồng trước khi thực hiện công việc.

Tránh những rắc rối về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ; cần bảo đảm rằng bạn đã giải quyết những vấn đề đó trước khi sự hợp tác bắt đầu. Thậm chí, các vấn đề quan trọng về quyền sở hữu trí tuệ có thể phát sinh ngay ở những giai đoạn đầu của công việc.

Đưa các điều khoản/hợp đồng bảo mật vào trong các hợp đồng lao động hoặc hợp đồng với các nhà thầu độc lập.

Đưa các điều khoản chống cạnh tranh vào hợp đồng lao động vì người làm thuê của bạn hôm nay có thể sẽ là người làm thuê của đối thủ cạnh tranh trong ngày mai.

Áp dụng chính sách, quy chế hoặc hướng dẫn nội bộ về sáng chế do người làm thuê tạo ra.

Những chính sách và quy chế phải bao gồm các quy định, ngoài các quy định khác, về các loại sáng chế thuộc phạm vi kinh doanh của người sử dụng lao động và nghĩa vụ của người làm thuê thông báo cho người sử dụng lao động biết về sáng chế, quy trình của người sử dụng lao động nhằm xử lý thông báo về sáng chế, các yêu cầu bảo mật và xử lý sáng chế và thù lao cho tác giả sáng chế. Dĩ nhiên, những quy định này phải phù hợp luật pháp sở hữu trí tuệ quốc gia hiện hành.

Đặc biệt lưu ý khi sử dụng nguồn lực bên ngoài cho nghiên cứu và phát triển (R&D).

Trong trường hợp có người khác không phải là người làm thuê trong công ty tham gia vào hoạt động R&D thì phải bảo đảm rằng tất cả những người tham gia phải ký thoả thuận cho phép công ty có đủ quyền đối với kết quả công việc của họ. Các công ty phải bảo đảm rằng những người này sẽ chuyển giao quyền bất kỳ hoặc toàn bộ quyền đối với kết quả của một dự án R&D cho công ty, kể cả quyền chuyển giao lại các quyền đó và đặc biệt là quyền sửa đổi các tác phẩm nếu dự án R&D tạo ra các tác phẩm hoặc các tài liệu khác đủ điều kiện để bảo hộ quyền tác giả. Ngoài sáng chế, các hợp đồng R&D cũng nên bao gồm các điều khoản liên quan đến quyền đối với bí quyết kỹ thuật, quyền tác giả đối với các báo cáo nghiên cứu và các kết quả, và các quyền đối với vật liệu hữu hình có liên quan trong hoạt động nghiên cứu (ví dụ, chủng vi sinh và vật liệu sinh học), cũng như quyền sở hữu trí tuệ đối với thông tin cơ bản bất kỳ không thuộc sở hữu cộng đồng. Tất cả những sản phẩm này đều phải được giữ bí mật một cách nghiêm ngặt.

Tổng hợp: HT
Chia sẻ