Địa điểm: Quyền tác giả

Quản lý tập thể của Quyền tác giả và quyền liên quan là gì?

Quản lý tập thể của Quyền tác giả và quyền liên quan là gì?

Có nhiều trường hợp vì những lý do thực tế liên quan đến các hình thức sử dụng cụ thể mà việc quản lý các quyền một cách riêng lẻ là gần như không thể. Một tác giả không có...

Cách thức bảo hộ tác phẩm của mình? Quyền tác giả bao gồm các quyền nào?

Cách thức bảo hộ tác phẩm của mình? Quyền tác giả bao gồm các quyền nào?

Không giống như các quyền sở hữu trí tuệ khác buộc phải đăng ký, quyền tác giả không phụ thuộc vào các thủ tục hành chính. Một tác phẩm đã được sáng tạo ra được coi là đã được...

Quyền tác giả là gì? Loại tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?

Quyền tác giả là gì? Loại tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?

Quyền tác giả là phần cốt lõi của pháp luật nhằm trao cho tác giả, nghệ sỹ và các nhà sáng tạo khác sự bảo hộ cho những sáng tạo văn học và nghệ thuật của họ – dưới...

Sinh viên – đối tượng vi phạm sở hữu trí tuệ nhiều nhất nhưng…!

Sinh viên – đối tượng vi phạm sở hữu trí tuệ nhiều nhất nhưng…!

Trong giới học thuật nói chung, việc vi phạm về sở hữu trí tuệ (SHTT) nhiều nhất vẫn là vi phạm quyền tác giả liên quan đến các tác phẩm khoa học, bài giảng, luận văn tốt nghiệp, đề...

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

Trung tâm SHTT&CGCN là đối tác quan trọng, thành viên mạng lưới TICS của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) và là một IPHub của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam(IP Vietnam), chúng tôi đã...


Call: 0911471288