Địa điểm: Tư vấn chuyển giao công nghệ

Dịch vụ chuyển giao công nghệ

Dịch vụ chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ IPTC cung ứng các dịch...