Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Cục Bản quyền Tác giả – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2989/2020/QTG cấp Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả cho “Phần mềm hỗ trợ tổ chức Game show (gogame) cho Chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Công nghệ Gostream.
Trân trọng chúc mừng Công ty Cổ phần Công nghệ Gostream.
Đơn vị thực hiện dịch vụ: IPTC

 
Chia sẻ