Thực hiện chủ trương của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường năng lực quản trị tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ (IPTC) xây dựng “Cổng thông tin sản phẩm khoa học và công nghệ ĐHQG-HCM (VNUTEX)”. Đây là công cụ quan trọng kết nối các bên liên quan nhằm đưa các kết quả nghiên cứu từ trường đại học tiếp cận thị trường

Để thực hiện nhiệm vụ trên, IPTC mong muốn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ Quý đơn vị trong việc cung cấp các thông tin về sản phẩm khoa học và công nghệ (KH&CN) và cử nhân sự làm đầu mối phối hợp và cập nhật các thông tin sản phẩm KH&CN của đơn vị lên cổng thông tin VNUTEX theo hướng dẫn của IPTC (nhân sự tham gia được hưởng thù lao theo quy định của IPTC).
Quý đơn vị vui lòng cung cấp thông tin nhân sự tham gia phối hợp về IPTC trước ngày 23/12/2020 theo biểu mẫu:
Chia sẻ