Bí mật thương mại được các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng một cách rộng rãi. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu như dựa vào bí mật thương mại để bảo hộ tài sản trí tuệ của họ (mặc dù trong nhiều trường hợp, họ không nhận thức được rằng bí mật thương mại được bảo hộ theo pháp luật). Do vậy, điều quan trọng là phải bảo đảm rằng các doanh nghiệp áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ bí mật thương mại của mình một cách có hiệu quả. Các biện pháp đó gồm :

– Trang bị hệ thống an ninh thông tin và chương trình bảo vệ cho toàn doanh nghiệp;

– Trang bị cho nhân viên các chính sách của công ty về việc bộc lộ các thông tin bí mật với các định nghĩa và hướng dẫn rõ ràng về cách thức tiếp cận, quản lý, bảo vệ, phân phối, ghi nhãn và/hoặc thậm chí bộc lộ thông tin bí mật bất kỳ;

– Nhận dạng và đặt thứ tự ưu tiên các bí mật kinh doanh dựa trên giá trị và độ nhạy cảm của chúng;

– Cân nhắc xem bí mật thương mại có thể được bảo hộ bằng cách đăng ký các quyền sở hữu trí tuệ chính thức, như sáng chế, và nếu có thể được thì đó có phải là cách thức bảo hộ tốt hơn;

– Chắc chắn rằng chỉ có một số người hạn chế biết được và tiếp cận được với thông tin bí mật bất kỳ của doanh nghiệp và tất cả họ đều biết rằng đó là thông tin bí mật;

– Đưa các điều khoản bảo mật vào trong hợp đồng lao động. Theo pháp luật của một số nước, người lao động có nghĩa vụ chuyển giao bí mật cho người sử dụng lao động ngay cả khi không có những điều khoản như vậy. Nghĩa vụ giữ bí mật đối với bí mật của người sử dụng lao động nhìn chung được duy trì ít nhất là trong một thời hạn nhất định, thậm chí sau khi người lao động rời khỏi công việc đó;

– Ký các hợp đồng không bộc lộ (bảo mật) với các đối tác kinh doanh bất cứ khi nào bộc lộ thông tin bí mật.

– Thiết lập các hệ thống an ninh có hiệu quả để quản lý thông tin kỹ thuật số trên mạng nội bộ của công ty với các biện pháp kỹ thuật, phần mềm và mật mã nhằm hạn chế việc tiếp cận với các thông tin được phân loại, một hệ thống giám sát giao dịch và bộc lộ thông tin và một hệ thống ngăn chặn hoặc theo dõi việc tiếp cận với thông tin bí mật.

Tổng hợp: HT
Chia sẻ